ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ว่า เป้าหมายในการสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล ทำให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ได้ทราบถึงแววความสามารถพิเศษของนักเรียนในแต่ละด้าน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล โดยประกอบด้วยแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษขั้นต้น และแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปะ/มิติสัมพันธ์ การได้ยิน การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ และด้านสังคมและอารมณ์

การสำรวจแววความสามารถพิเศษ

รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า สำหรับข้อมูลในการคัดกรอง ยังถือเป็นการเติมเต็มและดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาเป็นรายบุคคลตามความถนัดของตัวเอง สามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ด้วยกระบวนการของระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษฯ สามารถนำผลจากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาได้

การสำรวจแววความสามารถพิเศษ

ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ สพฐ. โดยครูนำผลไปใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนนำไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขต และ สพฐ.นำไปใช้เป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศในการกำหนดนโยบายทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มดำเนินการทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือน พ.ค.นี้เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ altavallesusavirtuale.com

UFA

Releated